DOD O HYD I NI
Bwyd a diod
Grwpiau a Theithiau Ysgol
CWESTIYNAU CYFFREDIN
T&Cs

Eich ymweliad â TAG Ninja

Defnyddiwch y botymau uchod i sgrolio trwy’r ardaloedd gwahanol rydym wedi’u mapio i’ch helpu i gynllunio eich ymweliad. Unrhyw gwestiynau? Cysylltwch â ni!


BLE I DDOD O HYD I NI

SC2, Rhodfa’r Gorllewin, Y Rhyl LL18 1BF.

Google Maps API KEY is missing

Sut i ddod o hyd i ni:

Ein cyfeiriad yw SC2, Rhodfa’r Gorllewin, Y RHYL, Sir Ddinbych, LL18 1BF. Mae SC2 wedi’i leoli ar y B5118, Rhodfa’r Gorllewin. Mae wedi’i lleoli ger y Tŵr Awyr, sydd i’w weld yn amlwg wrth nesáu ato, a Sinema Vue hefyd. Mae arwyddion clir at y Promenâd o ganol y dref ei hun.

Teithio i SC2 ar y bws:

Mae’r safleoedd bysiau sydd agosaf at SC2 ar Rodfa’r Gorllewin tua 400m o’r Ganolfan a gyferbyn â’r Seaquarium. Gallwch gael gwasanaeth bysiau ehangach o Orsaf Fysiau’r Rhyl, sydd 5 i 10 munud ar droed o SC2 ac i’r de-ddwyrain o’r Ganolfan.

Teithio i SC2 ar y trên:

Mae Gorsaf Drenau’r Rhyl 650m i ffwrdd o SC2 (tua 10 munud o waith cerdded). Mae’r orsaf, sy’n cael ei gweithredu gan gwmni Trenau Arriva Cymru, yn darparu cysylltiadau rheolaidd yn lleol a chenedlaethol.
Gellir cynllunio siwrneiau gan ddefnyddio’r canlynol:
http://www.traveline.cymru/

Parcio:

Ar ôl cyrraedd SC2 mae yna ofodau parcio i bobl anabl eu defnyddio, yn ogystal â llwybr i gadeiriau olwyn sydd yn arwain at y fynedfa. Mae dau faes parcio talu ac arddangos ger SC2. Mae maes parcio’r Tŵr Awyr yn agos at SC2, ond nifer cyfyngedig o ofodau parcio sydd yno. Rydym yn argymell bod cwsmeriaid yn defnyddio’r maes parcio arhosiad hir yng nghanol y dref, y gellir mynd ato o gylchfan cloc y tŵr, gan fod mwy o lefydd yno ac mae’n rhatach. Yn anffodus, nid oes gennym y gallu i ddarparu newid arian parod ar gyfer talu am barcio.
Mae manylion am brisiau ac amseroedd agor y meysydd parcio i’w gweld yma: www.denbighshire.gov.uk/car-parks www.sirddinbych.gov.uk/meysydd-parcio

Parcio i bobl anabl

Mae llefydd wedi’u cadw i ddeiliaid Bathodyn Glas ym mhob maes parcio; mae’r nifer o lefydd sydd ar gael yn wahanol ym mhob maes parcio.


Bwyd a diod

Yn bendant, mae cael ail wynt yn ofyniad angenrheidiol ar gyfer ein hymwelwyr egnïol i Ninja TAG, ac felly nid oes angen edrych yn bellach na Chaffi TAG. Mae detholiad o fwydydd poeth ac oer danteithiol, hufen iâ blasus a byrbrydau i bendigedig ar gael.

Ystafell Fwyta Y Goedwig Law

Ar agor ar benwythnosau ac wedi’i leoli yn agos at ardal y dderbynfa, dyma’r bwyty mwyaf yn SC2. Gydag ystod eang o fyrbrydau blasus a phrydau rhesymol ar gael, mae rhywbeth at ddant pawb.

I gael gwybod mwy am ein bwytai blasus, ewch i wefan SC2.


Grwpiau a Theithiau Ysgol

Edrychwn ymlaen at eich croesawu chi i’n byd o hwyl ac antur yma yn SC2. Gyda chyfleoedd ar gyfer adeiladu hyder a heriau corfforol ynghyd â digon o hwyl – SC2 yw’r lleoliad perffaith ar gyfer eich taith ysgol neu ar gyfer eich grŵp.

Mae Hamdden Sir Ddinbych wedi ymrwymo i ddatblygu a chynnal cymunedau mwy iach, mwy hapus a mwy heini.

Gydag arena TAG Ninja cyntaf yng Ngogledd Cymru, mae SC2 yn cynnig rhywbeth sydd yn torri tir newydd i bob oedran, yn enwedig plant a phobl ifanc.

Mae annog llythrennedd corfforol yn gynnar yn gwbl hanfodol os ydym ni am fynd i’r afael ag argyfwng anweithgarwch cynyddol, ac mae Ninja TAG yn darparu gofodau sydd yn ennyn cyffro, brwdfrydedd ac yn annog symud.

Os nad ydych wedi bod i Ninja TAG o’r blaen, dyma gêm mewn arena dan do sydd wedi cael ei ddylunio i brofi sgiliau strategaeth, cyflymder, ystwythder ac ymwybyddiaeth, wrth gael hwyl.  Wedi’u cuddio ar draws yr arena, mae nifer o oleuadau TAG wedi’u rheoli gan gyfrifiaduron, gyda rhai yn llawer anoddach i’w cyrraedd nag eraill. Gall chwaraewyr gasglu pwyntiau ar sensor band arddwrn, wrth iddynt ddod o hyd i bob TAG.  Gall y disgyblion gyda’r strategaeth gywir, fod ar frig y tabl!

Mae’r arena yn darparu’r holl elfennau sydd eu hangen i gael taith ysgol wych – adloniant, gweithgarwch corfforol, her feddyliol heb orfod poeni am y tywydd! 

Mae tocynnau Ninja TAG yn cynnwys 2 gêm 20 munud o hyd ac mae’r sesiynau wedi’u dylunio i roi seibiant o 5 munud i gyfranogwyr rhwng y ddwy gêm.

Dyma ddysgu ar ddimensiwn newydd, wrth i chi brofi eich dygnwch, strategaeth a sgil yn y parth Ninja TAG. Bydd yr arena rhwystrau dan do yn gwneud i chi rasio yn erbyn eich ffrindiau i gyrraedd y TAG cyfrifiadurol. Rhowch gynnig ar y strwythr Ninja TAG heddiw!

Sylwch: Rhaid i chi fod o leiaf 1.2m o daldra.

Archebwch eich taith heddiw:

Dyma ddysgu ar ddimensiwn newydd, wrth i chi brofi eich dygnwch, strategaeth a sgil yn y parth Ninja TAG. Bydd yr arena rhwystrau dan do yn gwneud i chi rasio yn erbyn eich ffrindiau i gyrraedd y TAG cyfrifiadurol. Rhowch gynnig ar y strwythurau TAG Iau neu Ninja TAG.

Archebwch becyn ar y cyd gyda'r parc dŵr yma

CWESTIYNAU CYFFREDIN

Sut y galla i gysylltu ag SC2?

Drwy ffonio 01745 777562
Drwy e-bostio info@sc2rhyl.co.uk
Ar Facebook/Twitter.
Drwy’r post: SC2, Rhodfa’r Gorllewin, Y RHYL, Sir Ddinbych, LL18 1BF.

Rydym yn cael llawer o ymholiadau, felly os oes angen gwybodaeth ar frys arnoch chi neu os bydd amser yn brin, e.e. archebu lle ar gyfer y diwrnod canlynol, awgrymwn eich bod yn cysylltu ag aelod o’n tîm gwasanaethau cwsmeriaid dros y ffôn.

A oes gostyngiad i bobl leol?

Gall deiliaid cerdyn hamdden gael pris gostyngedig yn ystod y tymor yn unig. Mae cardiau hamdden ar gael i’w prynu yn y dderbynfa.

Rydym yn cynnig gostyngiad ar gyfer gofalwyr cofrestredig. Wrth ddangos cerdyn GOGDdC (https://www.newcis.org.uk/ neu unrhyw gynllun awdurdod lleol arall, mae gennych hawl i gael cerdyn hamdden am ddim gan SC2. Bydd y Cerdyn Hamdden yn galluogi i chi gael mynediad i SC2 yn rhatach.

Lle ydw i’n parcio wrth ymweld â TAG Ninja?

Mae Maes Parcio’r Tŵr Awyr wedi’i leoli yn agos i SC2, ond nifer cyfyngedig o lefydd sydd yno. Rydym yn argymell bod cwsmeriaid yn defnyddio’r maes parcio arhosiad hir yng nghanol y dref, y gellir mynd ato o gylchfan cloc y tŵr, gan fod mwy o lefydd yno ac mae’n rhatach. Yn anffodus, nid oes gennym y gallu i ddarparu newid arian parod ar gyfer talu am barcio.

A gaf i ddod â fy mwyd a’m diod fy hun i TAG Ninja?

Rhaid i fwyd a diod gael eu prynu yn un o ganolfannau arlwyo SC2. Mae gennym 5 canolfan fwyd a diod gydag amrywiaeth eang o fyrbrydau, prydau a diodydd ar gael. Cofiwch fod yr holl ganolfannau arlwyo yn stopio gweini awr cyn i SC2 gau. Ewch i’n tudalen bwyd a diod i gael rhagor o wybodaeth.

A oes yna gyfyngiad taldra neu oedran?

Oes, er mwyn defnyddio’r strwythur Ninja TAG rhaid i chi fod yn dalach na 1.2m.

Sut galla i roi adborth am fy ymweliad?

We welcome all feedback from customers and will use any concerns raised or improvements suggested positively. We would request customers raise any concerns regarding their visit with a manager before leaving, and we will do our best to resolve any issues.

Os fydda i’n hwyr ac yn methu fy sesiwn, a gaf i ad-daliad?

Yn anffodus, ni allwn gynnig ad-daliadau am sesiynau a gollwyd oherwydd tywydd garw, traffig, newid cynlluniau ac ati. Yn ôl disgresiwn y rheolwyr, gallwn gynnig ad-daliad os collir sesiwn oherwydd sefyllfa feddygol ac wrth ddangos llythyr meddyg.


Telerau ac amodau

Rheolau Arena TAG Active

Meddyginiaeth – Dewch ag unrhyw feddyginiaeth y gallech fod ei hangen yn ystod eich gweithgaredd.
Bwyd / Diod – Peidiwch â mynd â bwyd a diod i’r arena TAG.
Rhybudd – gall methu dilyn y rheolau hyn arwain at anaf difrifol. Cymerwch ran ar eich menter eich hun.
Mae TAG Active yn arena mewn dull cwrs rhwystrau, sy’n heriol yn gorfforol, a thrwy gymryd rhan rydych yn deall bod y gweithgaredd yn risg uchel a gall methu dilyn y rheolau diogelwch arwain at anaf difrifol.
Gweler isod y peryglon neu’r risgiau cysylltiedig, ond nid ydynt yn gyfyngedig i’r rhain:

 • Disgyn oddi ar rwystrau; – Ysgytwad a glanio’n galed;
 • Gwrthdrawiad â chyfranogwyr eraill neu offer; – Disgyn drosodd;Llosgiadau oddi ar raffau; – Posibilrwydd i goesau a breichiau fynd yn sownd;
 • Llithro ar rwystrau; – Colli ffordd;
 • Effeithiau pendro; – Effeithiau clawstroffobia;
 • Disgyn o uchder;

Chwaraewyr Arena:

 • Dylech ond gymryd rhan yn TAG os ydych mewn cyflwr corfforol da.
 • Ni allwch gymryd rhan os gwyddoch eich bod yn feichiog.
 • Ni allwch gymryd rhan os gwyddoch eich bod â chyflwr meddygol presennol a all effeithio ar eich diogelwch yn yr arena TAG.
 • Ni allwch fod o dan ddylanwad alcohol, cyffuriau anghyfreithlon neu feddyginiaeth ar bresgripsiwn a all effeithio ar eich gallu i weithredu’n ddiogel yn yr arena TAG.
 • Ni ddylech fynd i mewn i’r arena TAG oni bai eich bod yn chwaraewr cofrestredig gyda band arddwrn cofrestredig ac wedi llofnodi’r ildiad hawl ac wedi mynychu’r briff diogelwch.
 • Peidiwch â gwneud cysylltiad corfforol â chwaraewyr eraill yn yr arena.
 • Peidiwch â rhoi cynnig ar unrhyw her neu weithgaredd sydd y tu hwnt i’ch cyfyngiadau, galluoedd neu lefelau sgil.
 • Rhaid i chi wisgo eich esgidiau bob amser.
 • Sicrhewch eich bod bob amser yn aros o fewn eich lefel ffitrwydd a’ch gallu eich hun.

Strwythurau’r Arena:

 • PEIDIWCH â dringo ar y tu allan i’r strwythurau.
 • PEIDIWCH â cholli gafael wrth fynd i lawr rhaffau.
 • PEIDIWCH â mynd â pheli allan o’u hardaloedd.
 • PEIDIWCH â gwthio gwrthrychau sy’n hongian i mewn i chwaraewyr eraill ar bwrpas.
 • PEIDIWCH â thynnu eich band arddwrn i ffwrdd ar unrhyw adeg.
 • CADWCH LYGAD am chwaraewyr eraill cyn dod i lawr y gwrthrychau.
 • BYDDWCH YN OFALUS wrth dagio’r goleuadau i atal niwed i’ch arddwrn/braich.
 • CADWCH at y cyfarwyddiadau diogelwch a roddwyd i chi yn y briff diogelwch a gan staff TAG Active.
 • CADWCH AT y llwybrau os oes rhai.
 • BYDDWCH YN OFALUS wrth fynd i fyny ac i lawr y rampiau.

Argyfwng/Cymorth:

 • Rhowch wybod i aelod o staff yr arena os nad ydych yn teimlo’n dda neu os oes angen cymorth arnoch.
 • Mewn argyfwng, dilynwch y saethau gwyrdd am eich llwybr dianc agosaf.
 • Dilynwch gyfarwyddiadau TAG Active bob amser. Ni oddefir ymddygiad peryglus ac efallai y bydd gofyn i chi adael yr arena TAG Active.

Gwisg Addas i Arena TAG Active

Esgidiau – Gwisgwch esgidiau chwaraeon addas. (Ni ddylech wisgo esgidiau agored, esgidiau sy’n debyg i ‘crocs’, ‘espadrilles’ neu esgidiau cefn agored).

Dillad – Gwisgwch ddillad addas sy’n gorchuddio’r corff cyfan h.y. top llewys hir a gwaelodion hir.
Clymwch bob llinyn ar eich dillad cyn cymryd rhan. Peidiwch â gwisgo dillad sydd ag eitemau miniog arnynt. Peidiwch â gwisgo dillad wedi’u rhwygo. Cofiwch wisgo dillad nad oes ots gennych os byddant yn baeddu neu hyd yn oed yn cael eu difrodi.

Gemwaith – Tynnwch bob gemwaith. Peidiwch â dod â’r rhain i’r sesiwn. Mae loceri ar gael.

Gwallt – Clymwch wallt rhydd yn ôl yn dynn cyn cymryd rhan.

Eitemau rhydd – Ni ddylech ddod ag unrhyw beth yn eich pocedi nac unrhyw beth yn sownd arnoch a allai ddisgyn allan. Defnyddiwch y loceri a ddarperir. Mae hyn yn cynnwys pob dyfais electronig.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google